Põhikiri

 MITTETULUNDUSÜHINGU ARSENAL ESTONIA PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Arsenal Estonia (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on Arsenal Estonia ja ühingu asukoht on Harku vald.

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on:  

 • Pakkuda Arsenal FC fännidele Eestis kogukonda, kus nad saavad kokku tulla ja jagada oma kirge klubi vastu
 • Toetada Arsenali meeskonda mängudel osaledes, grupi reiside korraldamisega ja positiivse atmosfääri loomisega mängudel
 • Edendada jalgpallikultuuri Eestis ja julgustada osalemist spordis
 • Arendada suhteid teiste Arsenal FC fännklubi aega üle maailma ja osaleda globaalsetel fänni üritustel
 • Anda tagasi kogukonnale heategevuslike algatuste ja ühiskondlike teenistusprojektide kaudu

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

 • Arsenal FC mängude vaatamisõhtute korraldamine kohalikus pubis või spetsiaalses üritusruumis
 • Grupireiside planeerimine Arsenal FC mängudele Ühendkuningriigis või mujal maailmas
 • Jalgpalli teemaliste ürituste korraldamine ja osalemine kohalike Eesti kogukonna suurendamiseks 

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. 

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse otsustab Juhatus ning kinnitatakse üldkoosolekul vastavalt antud põhikirjas määratud korrale.

2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel. 

2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks  ühingu eesmärgile või ühingu  põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. Ühingu juhatus teavitab viivitamatult välja arvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule. 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

 • võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest 
 • võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
 • saada teavet ühingu tegevuse kohta;
 • astuda ühingust välja;
 • olla valitud ühingu juhtorganitesse;

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

 • tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3.3 Ühingust väljaarvamine

      Ühing võib algatada liikme  ühingust väljaarvamise juhu kui:

 • ühingu liige on nõus või on tahtlikult rikkunud punktis 3.2 kirjeldatud ühingu liikme kohustusi;
 • ühingu liige on tahtlikult kahjustanud ühingu mainet;
 • ühingu liige on olnud pikaajaliselt passiivne, sh ei ole osalenud ühisüritustel, ühingu tegevuste korraldusel vms;
 • ühingu liige on tahtlikult käitunud ebaeetiliselt teiste ühingu liikmete vastu;
 • ühingu liige on näidanud ebaeetilist käitumist väljaspool ühingut või toime pannud teo, mis ei võimalda tema ühingus olemist või on vastuolus ühingu väärtustega.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

 • ühingu põhikirja muutmine;
 • ühingu eesmärgi muutmine;
 • ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
 • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 30% ühingu liikmetest. Juhul kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 30% ühingu liikmetest, otsustab kohal olevate isikute häälte enamus.

4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 50% üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul. 

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha. 

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumise päeva üldkoosoleku toimumise ajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (email vms vorm).

4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääle õiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

 4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. 

V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui kuus liiget.

5.2 Juhatuses peab olema esindatud vähemalt järgnevad rollid:

 • Juhatuse esimees
 • Asetäitja
 • Laekur

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

 • ühingu igapäevategevuse korraldamine;
 • ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
 • ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
 • majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
 • ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.5. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees, sekretär või laekur..

5.6. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.9 Juhatus peab iga-aastaselt kokku saama vähemalt kolm korda. 

5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed. Juhul kui koosolek peetakse veebikeskkonnas peab olema hääletus salvestatud. 

5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultandina või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad. 

VI KONTROLLORGANID

6.1 Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes fikseerib omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas.

VII MAJANDUSTEGEVUS

7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut. 

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud 29.06.2023 

Asutajad: (nimed + allkirjad)

 1. Rauno Roosimägi
 2. Margus Kask
 3. Indrek Salumets
 4. Ragnar Anniko
 5. Erik Moor
etEstonian
Scroll to Top